Związek Harcerstwa Polskiego
  Trochę Histori
 

Twórcą skautingu jest gen. Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. Bardzo ważnym wydarzeniem była obrona Mafekingu przed wojskami burskimi. Baden-Powell jako pułkownik dowodził dziesięciokrotnie mniejszym oddziałem od wojsk oblężniczych. Musiał więc do służby zaangażować także młodych chłopców. Zadziwiło go, że sprawowali się oni w sposób nadspodziewanie odpowiedzialny. Doszedł do wniosku, że chłopiec, który dostanie odpowiedzialne zadanie, spełni je niejednokrotnie lepiej od regularnego żołnierza. Obrona Mafekingu dzięki nieziemskiemu sprytowi Baden-Powella zakończyła się sukcesem Brytyjczyków. B-P wrócił do Londynu jako bohater i wyzyskując sprzyjającą sytuację zajął się organizacją ruchu młodzieżowego, który nazwał skautingiemPierwsze wiadomości o skautingu docierają do Polski w 1909r. Ukazuje się wówczas artykuł Naganowskiego w “Słowie Polskim”. Skautingiem interesują się trzy powstałe organizacje, które odegrały znaczącą rolę w tworzeniu polskiego skautingu:
- “Zarzewie” - organizacja paramilitarna stawiająca sobie za cel przygotowanie do walki o wolną Polską
- “Sokół” - stowarzyszenie sportowe i wychowawcze
- “Eleusis” - stowarzyszenie abstynenckie.

Andrzej Małkowski, założyciel skautingu w Polsce, należał do jednej z nich. Musiał przetłumaczyć za karę ” Scouting for boys”. Wydał rozkaz dnia 22.V.1911r. o powołaniu we Lwowie czterech pierwszych drużyn.
Pierwsza polska książka skautowa “Skauting dla chłopców” ukazała się w lipcu 1911r. Pierwszy numer dwutygodnika “Skaut” ukazał się 15.X.1911r.- zawierał wiersz ” Wszystko co nasze…”. Wkrótce Olga Drahonowska - Małkowska dopisała do niego refren i dopasowała melodię pieśni powstańczej “Na barykady”. Następne wydanie dwutygodnika “Skaut” było 1 listopada 1911r. gdzie znajdowało się Prawo i Przyrzeczenie Skatowe. Pieśń “Wszystko co nasze…” została uznana za Hymn Harcerski w 1918r. i zajęła miejsce pierwszego Hymnu, czyli “Roty” do słów Marii Konopnickiej. Tekst “Wszystko co nasze…” był wielokrotnie przekształcany i dopiero w 1981r. przywrócono pieśni tradycyjne słowa.

Szrajder i Piasecki wydają książkę “Harce młodzieży polskiej”, gdzie po raz pierwszy pojawiają się tam pojęcia “harcerz”, “zastęp”, “harcmistrz’. Jednolity Związek Harcerstwa Polskiego został powołany 1-2 listopada 1916r. na ziemiach Królestwa Polskiego. Przyjął on za swoje odznaki Krzyż Harcerski i lilijkę z literami ONC. Zjazd w Lublinie 1-2.XI.1918r.; zjednoczenie ruchu skautowego ze wszystkich trzech zaborów, ogólnopolskie ZHP.

Tragiczna śmierć Andrzeja Małkowskiego 1516 stycznia 1919r. w Cieśninie Messyńskiej na statku “Chouia”. W tym samym roku, co śmierć A. Małkowskiego zatwierdzono nazwę harcerz i harcerka. Jednolity zapis ideałów harcerskich przyjęto 10.VIII.1919r. był on zawarty w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.

1 międzynarodowy zlot skautów “Jamboree” (zlot szczepów) odbył się w 1920r. w Londynie, na którym Baden - Powell zostaje obwołany Naczelnym Skautem Świata. W tym samym roku ukazuje się książka “Jak skauci harcują” A. Małkowskiego.

1 Wolny Zjazd ZHP odbył się 31.XII.1920 - 2.I.1921r., gdzie przyjęto Statut ZHP, zatwierdzono obowiązujące Prawo i Przyrzeczenie, oraz wybrano władze. Powstaje ruch Wolnego Harcerstwa założony przez Adama Ciołkosza (idea puszczaństwa, słowiańskość), dopiero w 1925r. wprowadzono stopnie harcerskie.

Stanisław Dubois zakłada w 1926r. Czerwone Harcerstwo, które zrzesza młodzież robotniczą. Było to harcerstwo socjalistyczne. Aleksander Kamiński tworzy w1930r. ruch zuchowy. Rok później Juliusz Dąbrowski zakłada Koło Instruktorów Imienia Mieczysława Bema (KIMB). Dwa lata później powstaje szkoła zuchowa w Nierodzimiu kierowana przez A. Kamińskiego, a 2.XII.1934r. zostaje zatwierdzone Prawo i Obietnica Zucha oraz Znaczek Zucha.
Organizacja harcerzy w 27.IX.1939r. przechodzi do konspiracji Szarych Szeregów.
W lutym 1942r. w Kenii umiera Baden - Powell.

ZHP zostaje rozwiązane w 15.X.1950r. i tworzy się Organizacja Harcerska Polski Ludowej (OHPL). W 1956r. powstaje Rozgłośnia Harcerska oraz Walterowska drużyna zastępowych, która miała wprowadzić nowe formy pracy w harcerstwie (Jacek Kuroń), wprowadzili kanciastą lilijkę.
Operacja harcerka “Frombork 1001″, która odbyła się w 1966-73r. we Fromborku harcerze zbudowali Dworzec Kolejowy. Druga operacja harcerska to “Bieszczady 40″ oddziczenie Bieszczad, Formalnie operacja nie została zakończona. Lata 70 były bardzo socjalistyczne. Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej (HSPS) powstaje w 1973r. W Krakowie 1980r. powstają Kręgi Instruktorów Harcerstwa im. A. Małkowskiego (KIHAM), (moralna odnowa harcerstwa). W marcu 1981r. rozwiązano HSPS; na zjeździe przywrócono stary hymn - “powrót do źródeł”.  Na Zjeździe ZHP w 1989r. wycofano ze Statutu polityczne” zapisy. W grudniu 1990r. powrócono do przedwojennej roty Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego; Naczelnikiem zostaje Ryszard Pacławski. Alert Naczelnika ZHP - “Nieść chętną pomoc” - pomoc powodzianom 1997 roku.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=